Stallingsvoorwaarden

 1. Overeenkomst:

  • De stallingsovereenkomst tussen stallinghouder en bewaargever komt tot stand bij het bevestigen van het stalingscontract middels het voldoen van de factuur waarbij bewaargever verklaart bekend en akkoord te zijn met de stallingsvoorwaarden.

  • Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing waarin Caravanstalling West-Betuwe als stallinghouder optreedt; bewaargever is degene die object stalt.

 2.  

 3. Stallingperiode:

  • De stallingsovereenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van één jaar.

  • De stallingsovereenkomst kan zowel door stallinghouder als door bewaargever uiterlijk 2 maanden voor afloop van het lopende stallingsjaar, schriftelijk worden opgezegd.

  • Bij niet tijdige opzegging wordt de stallingsovereenkomst geacht stilzwijgend voor één jaar te zijn verlengd.

  • Tussentijds is deze stallingsovereenkomst behoudens onvoorziene omstandigheden niet opzegbaar.

 4.  

 5. Tarieven en betaling:

  • Prijzen zijn exclusief BTW.

  • De stallingsom volgens het contract is bij vooruitbetaling verschuldigd.

  • Indien bewaargever niet op tijd betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft stallinghouder zonder enige ingebrekestelling het recht het geheel verschuldigde bedrag met rente en kosten te verhalen.

  • Bij tussentijdse contractonderbreking door bewaargever zal de stallingsom niet worden terugbetaald.

  • Indien geen gebruik wordt gemaakt van de stalling tijdens de duur van de overeenkomst, vindt geen restitutie plaats.

  • Stallinghouder behoudt het recht om de stallingsprijs jaarlijks te indexeren.

  • Bij vervanging van het gestalde object, dienen de nieuwe gegevens en de nieuwe afmetingen te worden doorgegeven aan stallinghouder.

  • Indien het vervangende object groter is, is een stallingsom verschuldigd conform de nieuwe afmetingen; bij een kleiner object leidt dit niet tot terugbetaling van de stallingsom.

 6.  

 7. Halen / brengen:

  • Het object kan worden gehaald en gebracht binnen de openingstijden.

  • Het object kan binnen het standaard contract 2 keer worden gehaald en 2 keer worden gebracht.

  • Het object wordt uitsluitend afgegeven na tonen van legitimatiebewijs, zonder schriftelijke toestemming van bewaargever kan het object nooit afgegeven worden aan derden.

 8.  

 9. Stallensprocedure:

  • Stallinghouder plaatst het object in de stallingsruimte.

  • Gas(flessen) olie- of benzine(reservoirs) in of aan het object dienen afgesloten te zijn. Tevens dienen alle brandbare en /of vluchtige stoffen c.q. milieuonvriendelijke zaken of stoffen uit het object te worden verwijderd.

  • Voor eventuele schade die voortvloeit uit bovengenoemde stoffen, is bewaargever aansprakelijk.

  • De stalling wordt niet verwarmd, bewaargever dient zelf zorg te dragen voor antivries en aftappen van overtollig water uit boilers/reservoirs.

  • Het is voor bewaargever niet toegestaan zich in de stallingsruimte te begeven zonder toestemming van stallinghouder.

  • Het is verboden in de stalling zonder toestemming aan het object wielklemmen en/of koppelingsloten te plaatsen. Eventueel daarmee samenhangende consequenties van de dekking van een door bewaargever gesloten verzekering komen voor rekening en risico van de bewaargever.

  • Werkzaamheden uitvoeren aan het object in de stallingsruimte of aanpalende ruimten is slechts toegestaan in overleg met de stallinghouder.

 10.  

 11. Aansprakelijkheid en verzekering:

  • Het stallen van een object is geheel voor eigen risico.

  • Het gestalde object is door stallinghouder niet verzekerd tegen welke schade dan ook.

  • Bewaargever dient zelf zorg te dragen voor een verzekering tegen casco schade aan het object.

  • Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of personen toegebracht die voortvloeit uit gebreken aan het gebouw.

  • Stallinghouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook.

 12.  

 13. Privacybeleid:

  • Zie de privacyverklaring voor een gedetailleerde beschrijving van het privacybeleid van Caravanstalling West-Betuwe.